Contact

Thông tin liên hệ

Để góp ý, hợp tác hoặc gửi bài viết đến Veexpo.com.vn, hãy gửi email cho chúng tôi theo các địa chỉ email dưới đây:

Báo cáo lỗi truy cập website Veexpo.com.vn hoặc các vấn đề kỹ thuật: kythuat@Veexpo.com.vn
Đóng góp ý  kiếnvới ban quản trị về nội dung đăng tải trên Veexpo.com.vn: gopy@Veexpo.com.vn
Hợp tác với Veexpo.com.vn: pr@Veexpo.com.vn
Gửi bài viết công nghệ/ di động đăng trên Veexpo.com.vn: baiviet@Veexpo.com.vn